Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων περί Γεν. Συνέλευσης του Καταστατικού της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και του Ν.2725/99 τα σωματεία – μέλη της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. δια των νομίμων αντιπροσώπων τους σε ετήσια Γεν. Συνέλευση, κατόπιν σχετικής απόφασης της  συνεδρίασης του Δ.Σ στις 21 Ιανουαρίου 2016, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Stanley (ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1, ΠΛ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ) στις 27 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα εργασιών της Γεν. Συνέλευσης.

2. Ανακοίνωση Οικονομικού Απολογισμού από 01/01/2015 έως 31/12/2015 και
Ισολογισμού από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

3. Ανακοίνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση εκ
μέρους του Δ.Σ. από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

4. Ανακοίνωση Διοικητικού Απολογισμού για το χρονικό διάστημα από
01/01/2015 έως 31/12/2015.

5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εκθέσεων οικονομικού και διοικητικού
απολογισμού από 01/01/2015 έως 31/12/2015 καθώς και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 και ψηφοφορία για έγκριση τους και απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

6. Ανακοίνωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και έγκριση του.

7. Ενημέρωση και συζήτηση για τις πρόσφατες εξελίξεις.

Σε περίπτωση ΜΗ επιτεύξεως της προβλεπόμενης στο νόμο και το Καταστατικό,
της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί εκ νέου την επόμενη ημέρα,
ήτοι την 28 Φεβρουαρίου 2016, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων

μελών.