Καταστατικό Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.

Καταστατικό Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο

Έδρα Αθήνα
ΑΡΘΡΟ 1° ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται στην Αθήνα σωματείο με την επωνυμία: «Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος με Καρότσι», με έδρα την πόλη της Αθήνας. Ο σύνδεσμος θα υπάγεται στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με καρότσι «Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.» και έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία του, το έτος ιδρύσεως του, και στο κέντρο αυτής το σήμα του συνδέσμου, μια σφυρίχτρα και ένα περίγραμμα αμαξιδίου. Η επωνυμία για το εξωτερικό είναι «HELLENIC ASSOCIATION OF REFEREES FOR WHEELCHAIR BASKETBALL».

ΑΡΘΡΟ 2° ΣΚΟΠΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

1. Η προαγωγή της ιδέας του αθλητισμού και ιδιαίτερα, του αθλήματος της καλαθόσφαιρας με-καρότσι.

2. Η εξύψωση του λειτουργήματος της διαιτησίας στο μπάσκετ με καρότσι.

3. Ο συντονισμός της λειτουργίας των ενεργειών και της όρασης όλων των μελών του.

4. Η λύση των προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη του, για οποιοδήποτε θέμα ήθελε προκύψει.

5. Η προάσπιση με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο των συμφερόντων, της αξιοπρέπειας, αξιοπιστίας και προσωπικότητας των μελών του.

6. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών του.

7. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των μελών του στα πρωταθλήματα της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. αυτής.

8. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των μελών του στα πρωταθλήματα της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

9. Η διάθεση μελών του για την εκτέλεση των τοπικών, εθνικών και διεθνών πρωταθλημάτων της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ και της Ι.W.B.F μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

10. Η συνεχής επιμόρφωση των μελών του στο άθλημα του μπάσκετ με καρότσι, για γνώση και ενιαία εφαρμογή των κανονισμών, της μηχανικής διαιτησίας, καθώς και η διατήρηση της άριστης φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης των μελών του.

11. Η έκφραση συμβουλευτικής γνώμης για την αξιολόγηση τους προς το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

Για την επίτευξη των άνω σκοπών, ο σύνδεσμος πραγματοποιεί:
1. Τακτικές ή έκτακτες μηνιαίες συγκεντρώσεις.

2. Επιμορφωτικά σεμινάρια και διδασκαλία κανονισμών και μηχανικής της διαιτησίας του μπάσκετ με καρότσι, υπό την αιγίδα της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

3. Οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, έκδοση δελτίων και δημοσιευμάτων, καθώς και έκδοση εντύπου.

4. Λειτουργία λέσχης και δημιουργία βιβλιοθήκης.

5. Λειτουργία τεχνικής επιτροπής.

6. Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων διδασκαλίας.

7. Τακτικές και έκτακτες αγωνιστικές και γραπτές εξετάσεις των μελών του, τα αποτελέσματα των οποίων θα κοινοποιούνται στην Ο.Σ.Ε.Κ.Κ για την τελική αξιολόγηση.

8. Εξεύρεση οικονομικών πόρων.

9. Στελέχωση με μέλη του των εθνικών και διεθνών επιτροπών της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ και της I.W.B.F.

10. Η εκπόνηση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του συνδέσμου και η εναρμόνιση του με τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3° ΜΕΛΗ
Μέλη του συνδέσμου είναι όλοι οι εν ενεργεία διαιτητές καθώς και οι μη εν ενεργεία διαιτητές καλαθοσφαίρισης με καρότσι, που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, και είναι αναγνωρισμένοι διαιτητές από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε και έχουν δε παρακολουθήσει, τα σεμινάρια που διοργανώνουν η Ο.Σ.Ε.Κ.Κ σε συνεργασία με τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ και η I.W.B.F.

Μέλη του συνδέσμου μπορούν να γίνουν οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικία τους, έχουν απολυτήριο Λυκείου ή ισάξιας αυτού σχολής και είναι ανεγνωρισμένοι διαιτητές, με πτυχίο από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε, αποδεχόμενοι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων και έχουν επίσης παρακολουθήσει τα σχετικά σεμινάρια, που διοργανώνει η Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και η I.W.B.F για το μπάσκετ με καρότσι.

Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του συνδέσμου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπεται η διάκριση των μελών του σε τακτικά και δόκιμα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Δ.Σ. και της Γεν. Συνέλευσης μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου μέλους κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον σύνδεσμο και τον αθλητισμό.

Για την εγγραφή του στον σύνδεσμο ένα μέλος νέο ή από μεταγραφή, καταβάλλει υποχρεωτικά δέκα πέντε Ευρώ (15 €), ως παράβολο εγγραφής. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν στον σύνδεσμο μηνιαία συνδρομή του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €). Τα παραπάνω ποσά μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γεν. Συνέλευσης μπορούν να αναπροσαρμοστούν.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ορισθεί εφ άπαξ εισφορά από όλα τα μέλη, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του συνδέσμου.

Τα μέλη του συνδέσμου αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα του συνδέσμου μετά από ένα έτος από την εγγραφή τους στο Μητρώο μελών Μέλη τα οποία έχουν διαγραφεί για διάφορους λόγους, πλην οικονομικών, από την ημέρα τη ίδρυσης του συνδέσμου έως και την ημέρα υποβολής αίτησης επανεγγραφής, εφ’ όσον θελήσουν να επανεγγραφούν σε αυτόν, υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ., συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του και το οποίο αποφασίζει σχετικά.

ΆΡΘΡΟ 4ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Για να εγγραφεί ένας διαιτητής στον σύνδεσμο πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. που να συνοδεύεται από πρόταση δύο μελών του και να αιτείται την εγγραφή του στο μητρώο μελών. Η αίτηση του θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι:

1. Έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.

2. Είναι αναγνωρισμένος διαιτητής με πτυχίο από το Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας ομοσπονδίας κράτους μέλους της F.I.B.A, μετά από φοίτηση του σε σχολή διαιτησίας και να έχει παρακολουθήσει σεμινάρια διαιτησίας μπάσκετ με καρότσι που διοργανώνει η Ο.Σ.Ε.Κ.Κ και η I.W.B.F, σε συνεργασία με τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.

3. Δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήσης ή διάδοσης ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμηση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμεταλλεύσεως της γενετήσιας ζωής, παράβαση νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και ότι δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

4. Δεν έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο ισχύει αυτή.

5. Δεν έχει τιμωρηθεί ή δεν τελεί υπό τιμωρία από την επιτροπή φίλαθλου πνεύματος ή άλλη αντίστοιχη και αρμόδια.

6. Ότι αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων και των οργάνων του συνδέσμου. Το Δ.Σ. μπορεί να ζητήσει από τα υποψήφια μέλη οποιοδήποτε πρόσθετο πιστοποιητικό το οποίο να αποδεικνύει ή όχι την ύπαρξη κωλυμάτων που αναφέρονται στις άνω περιπτώσεις. Το Δ.Σ. εντός 60 ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως, αποφασίζει για την αποδοχή ή μη αυτής. Αν το διάστημα των 60 ημερών παρέλθει, θεωρείται ότι στο μέλος έχει παρασχεθεί αυτοδίκαια η έγκριση εγγραφής.

Το Δ.Σ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη περί της εγγραφής. Κατά της πράξης η της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 5° ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των μελών είναι:
1. Η αποδοχή και συμμόρφωση με τις διατάξεις και τα άρθρα του παρόντος καταστατικού.

2. Η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αποφάσεων του Δ.Σ. της Γεν. Συνέλευσης και των οργάνων του συνδέσμου.

3. Να συντελούν με κάθε μέσον στην επιτυχία των σκοπών του συνδέσμου.

4. Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης.

5. Να προσφέρουν χωρίς προσκόμματα τις υπηρεσίες τους στην διαιτησία των αγώνων, όταν ορίζονται γι’ αυτούς από τις αρμόδιες επιτροπές της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ, ή κάθε αρχή που τις αντικαθιστά.

6. Να καταβάλλουν την μηνιαία συνδρομή τους και τις έκτακτες εισφορές καθώς και τα ποσοστά επί των αποζημιώσεων διαιτησίας.

7. Να ακολουθούν πιστά τον εσωτερικό κανονισμό του συνδέσμου και της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

8. Να μην αντιτίθενται στους σκοπούς του συνδέσμου, τις αποφάσεις των Δ.Σ. και Γεν. Συνελεύσεων και των οργάνων του.

9. Να υποβάλλουν έγκαιρα τη δήλωση ενέργειας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

10. Να συμμετέχουν στα σεμινάρια που διοργανώνει η Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των μελών είναι:
1. Να εκλέγονται και να εκλέγουν τα μέλη του Δ.Σ. και της εξελεγκτική επιτροπής, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στα μητρώα του συνδέσμου και είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

2. Να παρίστανται στις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν τον λόγο.

3. Να συμμετέχουν στις επιτροπές του συνδέσμου.

4. Να συμμετέχουν στις επιτροπές ή το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ ή της I.W.B.F, εφ’ όσον προταθούν.

5. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του συνδέσμου.

6. Να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια ή εξυπηρέτηση νομίμως επιδιωκόμενη από τον σύνδεσμο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος του συνδέσμου να διαιτητεύσει αγώνες χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. του συνδέσμου και της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

2. Απαγορεύεται σε διαιτητή μέλος του συνδέσμου να διαιτητεύσει αν δεν έχει υποβάλλει έγκαιρα στον σύνδεσμο την δήλωση ενέργειας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πιστοποιητικά που είναι:
α) Δήλωση συμμετοχής

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου που να αποδεικνύει ότι δεν. υφίστανται αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999.

γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και των επισυναπτόμενων σε αυτή εντύπων περιουσιακής κατάσταση και μεταβολών της.

δ) Ιατρικές εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο και καρδιολόγο.

ε) Κάθε έγγραφο που θα ζητηθεί από το Δ.Σ. του συνδέσμου ή της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

3. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος του συνδέσμου να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που διατηρεί τμήμα καλαθόσφαιρας με καρότσι ή να είναι μέλος του Δ.Σ. της εξελεγκτικής, επιτροπής ή προπονητής αυτού.

4. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος του συνδέσμου, που διατηρεί ο ίδιος, η σύζυγος του, τα τέκνα του ή οι γονείς του κατάστημα αθλητικών ειδών πρακτορείο προγνωστικών αγώνων κάθε είδους, να διαιτητεύσει σε επίσημοι αγώνες ή να συμμετέχει στο Δ.Σ., στην εξελεγκτική επιτροπή ή σε επιτροπές του συνδέσμου ή της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

5. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος του συνδέσμου να έχει σχέση ή πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με σωματείο ή Ανώνυμη εταιρεία που διατηρεί τμήμα καλαθόσφαιρας με καρότσι.

6. Απαγορεύεται έμπορος αθλητικών ειδών καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, να είναι μέλος του συνδέσμου και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της σχέσης αυτής.

7. Μέλος για το οποίο συντρέχουν οποιαδήποτε από τις απαγορεύσεις των παραγράφων 3,4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. του συνδέσμου εντός δεκαπέντε (15) ημερών, αφότου έλαβε γνώση του θέματος.

ΑΡΘΡΟ 6° ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Με απόφαση του, το Δ.Σ. μπορεί να εισηγηθεί στην Γεν. Συνέλευση την διαγραφή οποιουδήποτε μέλους – εκτός των επίτιμων – του συνδέσμου σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

Προτού το Δ.Σ. προβεί στην εισήγηση περί διαγραφής, είναι υποχρεωμένο να καλέσει το μέλος με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στον σύνδεσμο για να δώσει εξηγήσεις, γνωρίζοντας του ταυτόχρονα και τον λόγο της επικείμενης διαγραφής του.

Απόφαση διαγραφής δεν μπορεί να ληφθεί πριν κληθεί το μέλος ή δεν εμφανισθεί στο Δ.Σ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών αν και κλήθηκε. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται οι περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 περί «Απαγορεύσεις» του παρόντος.

Διαγράφονται από το Μητρώο των μελών του συνδέσμου με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γεν. Συνέλευσης όσα μέλη:
1. Διαπράττουν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

2. Δεν εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργία του συνδέσμου και της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

3. Αγνοούν και δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Γεν. Συνέλευσης των επιτροπών και των οργάνων του συνδέσμου, της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και των λοιπών αρχών του αθλήματος.

4. Όταν αναμειγνύουν την πολιτική με τη διαιτησία.

5. Αποδεδειγμένα δωροδοκήθηκε ή δωροδόκησε σε οποιοδήποτε αγώνα, καλαθόσφαιρας ή άλλου αθλήματος.

6. Η παράληψη καταβολής της μηνιαίας συνδρομής καθώς και των ποσοστών και των εφ άπαξ έκτακτων συνδρομών επί εξάμηνο, συνεπάγεται την διαγραφή του μέλους έπειτα από εισήγηση του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκληθεί από το Δ.Σ. να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών και παρέλθει άκαρπη η ανωτέρω προθεσμία.

Η απόφαση της διαγραφής κοινοποιείται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα λήψης αυτής, εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο.

Το διαγραμμένο μέλος, μπορεί με αίτηση του προς το Δ.Σ. να ζητήσει την επανεγγραφή του στο μητρώο μελών του συνδέσμου με την προϋπόθεση να καταβάλλει όλες τις καθυστερούμενες συνδρομές, μέχρι την ημέρα επανεγγραφής του καθώς και όποιες έκτακτες έχουν υπάρξει και έχουν καταβάλλει όλα τα υπόλοιπα μέλη. Την εν λόγω αίτηση εξετάζει το Δ.Σ. και αποφασίζει γι’ αυτήν θετικά ή αρνητικά.

7. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής μέλους που είναι εν ενεργεία διαιτητής, το Δ.Σ. υποχρεούται να ανακαλέσει την δήλωση ενέργεια του για όσο χρόνο διαρκεί η διαγραφή ή μέχρι την επανεγγραφή του, γνωστοποιώντας αυτήν την ενέργεια σε κάθε αρμόδια αρχή, επιτροπή, ένωση ή ομοσπονδία.

Το Δ.Σ. του συνδέσμου δικαιούται να ελέγχει πειθαρχικά κάθε συμπεριφορά πράξη ή παράλειψη μέλους, που αντιβαίνει στους σκοπούς και τους κανόνες λειτουργίας του συνδέσμου και τον εσωτερικό κανονισμό της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

8. Πειθαρχικός έλεγχος μπορεί να ασκηθεί επίσης ύστερα από αίτηση-αναφορά, οποιουδήποτε μέλους του συνδέσμου, ή τρίτου, κατά μέλους του συνδέσμου όπου θα υπάρχει λεπτομερής αποδεδειγμένη και εμπεριστατωμένη περιγραφή και αναφορά της συμπεριφοράς, πράξης ή παράλειψης που είναι πειθαρχικά ελεγκτέα.

Κάθε διαγραμμένο μέλος για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, εκτός της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γεν. Συνέλευση με γραπτή του αίτηση προς το Δ.Σ. και η οποία αποφάσιζει τελεσίδικα για την επανεγγραφή του ή όχι, γνωστοποιώντας την απόφαση του στην Ο.Δ.Κ.Ε, την Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και σε κάθε ενδιαφερόμενη αρχή.

Νέα αίτηση επανεγγραφής δεν μπορεί να γίνει αν δεν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που η Γεν. Συνέλευση αποφασίσει θετικά, αυτήν την φορά το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να επανεγγράψει το μέλος στο Μητρώο Μελών. Κατά την Γεν.

Συνέλευση για την απόρριψη ή όχι της αιτήσεως επανεγγραφής, το διαγραμμένο μέλος μπορεί να παρευρίσκεται σε αυτήν και να λάβει τον λόγο επί του θέματος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα για όλες τις αιτίες που επισύρουν την ποινή της οριστικής ή προσωρινής διαγραφής και που προβλέπονται στο παρόν άρθρο του καταστατικού, να παραπέμψει απευθείας τα παραπεμπόμενα μέλη στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 7°- ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΛΟΓΕΣ
Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία του είναι τριετής. Κάθε τριετία γίνονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται μεταξύ των μελών του, που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι ταμειακώς εντάξει.

Το Δ.Σ. καθορίζει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων η οποία δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Οι υποψηφιότητες των ενδιαφερόμενων μελών, κατατίθενται με γραπτή αίτηση στα μέλη του Δ.Σ και παραδίδονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία μαζί με τον Δικαστικό αντιπρόσωπο, ανακηρύσσει τους υποψήφιους, καταρτίζει το ψηφοδέλτιο και έχει την απόλυτη ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών από την στιγμή που θα εκλεγεί από την Γεν. Συνέλευση μέχρι την ανάδειξη και εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ, των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.

Τα υποψήφια μέλη αναγράφονται σε ένα (1) ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά και εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι. Οι αμέσως τρεις (3) επόμενοι σε αριθμό ψήφων, ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. με την εξής σειρά: Ο 8ος σε ψήφους είναι ο πρώτος αναπληρωματικός, ο 9ος σε ψήφους δεύτερος αναπληρωματικός, ο 10ος σε ψήφους, τρίτος αναπληρωματικός.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Την ευθύνη για την διενέργεια των εκλογών έχει Τριμελής εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος, εφόσον ζητηθεί και κριθεί από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθήνας, ότι η παρουσία του είναι αναγκαία.

Ως δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται πρωτοδίκης, διοικητικής πολιτικής ή διοικητικής δικαιοσύνης, που ορίζεται ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. ή τουλάχιστον είκοσι (20) μελών του Συνδέσμου προς το αρμόδιο Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η εφορευτική επιτροπή εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση και είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει αμέσως τις εκλογές. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ξεκινήσει ή δεν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία πρέπει να διενεργήσει τις εκλογές μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή της, υπό τους όρους και τις συνθήκες και υποψηφιότητες της προκήρυξης.

Η εφορευτική επιτροπή την ίδια ή την επόμενη μέρα από την εκλογή της, είναι υποχρεωμένη να καθορίζει με ανακοίνωση της την ημερομηνία, τον χρόνο, τον τόπο και την διάρκεια των εκλογών. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά την εκλογική διαδικασία αποφαίνεται, αποφασίζει και επιλύει η εφορευτική επιτροπή με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

Το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να βοηθήσει με κάθε τρόπο και για ότι ζητηθεί, την εφορευτική επιτροπή στο έργο της και στις υποχρεώσεις της, επίσης υποχρεούται να παραδώσει στην εφορευτική επιτροπή το βιβλίο Μητρώου μελών, κατάσταση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και την επίσημη σφραγίδα του συνδέσμου.

Από τον ταμία του απερχόμενου Δ.Σ. καταβάλλονται τα χρήματα που θα απαιτηθούν για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, την προμήθεια των φακέλων και της γραφικής ύλης καθώς και η προβλεπόμενη αποζημίωση για την παρουσία του Δικαστικού αντιπροσώπου.

Οι φάκελοι των ψηφοδελτίων καθώς και τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να είναι σφραγισμένα με την σφραγίδα του συνδέσμου και μονογραμμένα από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Τα μέλη βάζουν με μπλε μελάνης στυλό, μπροστά από το όνομα κάθε υποψήφιου, σταυρό προτίμησης μέχρι επτά (7) για το Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής.

Μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή, ανακοινώνει τους επιτυχόντες για το Δ.Σ., τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, καθώς και τους επιτυχόντες της εξελεγκτικής επιτροπής και συντάσσει πρακτικό ψηφοφορίας διαλογής και αριθμού ψήφων που κατά σειρά έλαβε κάθε υποψήφιος.

Το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής μαζί με τα ψηφοδέλτια τοποθετημένα εντός σφραγισμένου φακέλου παραδίδονται στον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο, που υποχρεούται να τα παραδώσει στο νέο Δ.Σ. για να φυλαχτούν στο αρχείο του Συνδέσμου, για έξι (6) μήνες τουλάχιστον.

Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των εκλογών, υποχρεωτικά συνεδριάζει το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. με ευθύνη και ύστερα από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου και συγκροτείται, σε Σώμα για την εκλογή των αξιωμάτων του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα, Ταμία και Συμβούλων.

Επιτρέπεται η εναλλαγή καθηκόντων των μελών του Δ.Σ., καθώς και η ανάθεση πρόσθετων κατά το διάστημα της θητείας και κατόπιν αποφάσεως των μελών του Δ.Σ.

Η ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για την εκλογή των αξιωμάτων και επί παντός προσωπικού, μπορεί να είναι μυστική. Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ., αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος για το Δ.Σ.

Στην περίπτωση που το πρώτο κατά σειρά εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος για το Δ.Σ. δεν επιθυμεί ή αδυνατεί να καλύψει την κενή θέση, τότε υπεισέρχονται τα επόμενα κατά σειρά εκλογής αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση παραιτήσεως του Δ.Σ. πριν από το χρόνο λήξεως της θητείας του προκηρύσσονται νέες εκλογές και το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από αυτές, θα διοικήσει για τρία (3) χρόνια και όχι για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες, συνεδριάσεις αυτού, εκπίπτει του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται υποχρεωτικά από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος για το Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. και των διάφορων επιτροπών του Συνδέσμου, μπορούν να είναι εν ενεργεία ή μη εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του. Οι αποφάσεις αυτού λαμβάνονται με την αρχή της απόλυτης πλειοψηφίας, ενώ στην περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Δ.Σ. ή του νόμιμου αντικαταστάτη του.

– Τον Σύνδεσμο εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, επιτροπής ή φορέα, ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που αυτοί ή ένας από αυτούς κωλύεται, τότε αποφασίζει το Δ.Σ. και ορίζει το μέλος του Δ.Σ. που θα εκπροσωπήσει τον Σύνδεσμο.

– Αντιπρόσωποι του Συνδέσμου στις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις της Ο.Δ.Κ.Ε, που αφορούν αρχαιρεσίες, υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι μη εν ενεργεία μέλη του Συνδέσμου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 43 του Νόμου 2725/1999.

– Το Δ.Σ. συνέρχεται έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. σε τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις ή έκτακτες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Το Δ.Σ συνέρχεται επίσης με πρόσκληση του Προέδρου, έπειτα από έγγραφη αίτηση τριών (3) μελών του Δ.Σ. και με θέμα που σαφώς θα καθορίζεται και θα αναγράφεται στη αίτηση και μόνο αυτού.

– Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Συνδέσμου και λαμβάνει όλα τα μέτρα και τις αποφάσεις, για την λύση και διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

– Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί υποχρεωτικά τις αποφάσεις αυτής.

– Το Δ.Σ. καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό και τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Ορίζεται αν αυτό κριθεί αναγκαίο έμμισθο προσωπικό, συγκροτεί τις διάφορες απαραίτητες επιτροπές του συνδέσμου και είναι θεματοφύλακας της σύμφωνης με το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και των συμφερόντων του συνδέσμου.

– Το Δ.Σ. ορίζει με απόφαση του τα μέλη του συνδέσμου που απαρτίζουν τις επιτροπές που λειτουργούν στον Σύνδεσμο και στην Ο.Σ.Ε.Κ.Κ..

1. Στον Σύνδεσμο λειτουργεί η τεχνική επιτροπή.
2. Στην Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., λειτουργούν οι επιτροπές του άρθρου 44 Ν. 2725/1999.
Τα μέλη που ορίζει το Δ.Σ. για να στελεχώσουν τις επιτροπές στην Ο.Σ.Ε.Κ.Κ, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

Η λειτουργία των επιτροπών που λειτουργούν στον σύνδεσμο προβλέπεται απ’ καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του συνδέσμου. Η θητεία των επιτροπών που λειτουργούν στην Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. ορίζεται, όπως είναι ίση και ταυτόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

Το Δ.Σ. πρέπει να κρατά ενημερωμένα τα εξής βιβλία: α. Μητρώο Μελών. β. Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Πρακτικό Συνεδριάσεων Γεν. Συνελεύσεων. δ. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων . ε. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. ζ. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Όλα τα παραπάνω βιβλία, πριν τη χρήση τους θα πρέπει να θεωρούνται από τον Νομάρχη ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο αυτού.

Το Δ.Σ. μπορεί να έχει και άλλα βιβλία, που αυτό κρίνει απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου.
Τα τηρούμενα στο βιβλίο πρακτικών, πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. υποχρεωτικά, υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ., αμέσως μετά αφού διαβαστούν και υπάρχει απαραίτητα το αλληλέγγυο της μεταξύ των μελών ευθύνης και το απρόσβλητο.

Στο Δ.Σ. μπορούν να εκλέγονται και κάτοικοι άλλων πόλεων της δικαιοδοσίας του Συνδέσμου στους οποίους καταβάλλονται μόνο τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος διαιτητών αναγνωρίζεται ειδικώς με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Ομοσπονδίας. Για την έκδοση της απόφασης αυτής, απαιτείται βεβαίωση της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. περί διεξαγωγής των πρωταθλημάτων της.

ΑΡΘΡΟ 8° ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ε.Ε. έχει σαν έργο την εποπτεία και τον έλεγχο της οικονομικολογιστικής διαχειρίσεως του Δ.Σ. και του ταμείου του Συνδέσμου. Ελέγχει αν οι διαχειριστικές πράξεις είναι σύμφωνες με τους νόμους, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης.

Για αυτό έχει το δικαίωμα να εξετάσει και να ελέγξει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου που έχουν σχέση μόνο με την οικονομικολογιστική διαχείριση και ζητά αν αυτό κριθεί αναγκαίο, το κλείσιμο του ταμείου για να διενεργήσει τον έλεγχο. Συντάσσει έκθεση από την εκλογή της και εκλέγει πρόεδρο ο οποίος διευθύνει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής.

Κρατά βιβλία πρακτικών, τα οποία απαραίτητα θα πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία του Συνδέσμου και να φυλάσσονται με ευθύνη του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 9° ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Συνδέσμου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Η παραβίαση της διαταγής αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον Σύνδεσμο από μέλη του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, χωρίς όμως τον τοκισμό αυτών.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου είναι άμισθα, δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και η θέση, ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική. Οποιαδήποτε ενέργεια τους, δεν είναι δυνατόν να αποβλέπει στο προσωπικό κέρδος με κανένα τρόπο και καμία δικαιολογία. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αποζημιώσεις λόγω απασχόλησης τους για υποθέσεις του Συνδέσμου και για το έργο που προσφέρουν.

Για οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει σχετικά με έξοδα μελών του Δ.Σ. για θέματα εξόδων κίνησης, διαμονής και διατροφής για υποθέσεις του Συνδέσμου, αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής, Διοικητικής αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ κηρύσσει την έναρξη και λήξη των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και του Συνδέσμου, βάζει πιθανά θέματα σε ψηφοφορία, επιβάλει την τάξη κατά τη διάρκεια των Συνελεύσεως και Συνεδριάσεων, έχοντας την ευθύνη, αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με το καταστατικό και τους ισχύοντες νόμους. Συγκαλεί με απόφαση του το Δ.Σ. και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου.

Υπογράφει όλα τα βιβλία του Συνδέσμου, καθώς και όλη την εξερχόμενη αλληλογραφία. Η απουσία υπογραφή του προέδρου σημαίνει ακυρότητα και μηδέποτε συνταχθέντα τα παραπάνω. Δίνει εντολή στον Ταμεία για την πληρωμή και εξόφληση, για έξοδα του Συνδέσμου με του ποσόν των 295 € με σύμφωνη γνώμη ή προφορική ή τηλεφωνική ενημέρωση αν υπάρχει στενότητα χρόνου, των μελών του Δ.Σ.

Υπογράφει τα γραμμάτια εισπράξεως και τα εντάλματα πληρωμών τα οποία χωρίς την υπογραφή του θεωρούνται άκυρα Τηρεί τη σειρά προτεραιότητας σε αυτούς που έχουν ζητήσει. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου αυτόν αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται άπαντα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα. Σε περίπτωση απουσίας Αντιπροέδρου καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει μέλος του Δ.Σ. που αποφασίζει τα μέλη του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και ενημερώνει: (α) το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως του Δ.Σ., (β) το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, (γ το βιβλίο μητρώων μελών, (δ) το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων αλλά και γενικά όλα τα βιβλία του Συνδέσμου, τυχόν προβλέπει ο Νόμος λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ. Συντάσσει και αποστέλλει την αλληλογραφία του Συνδέσμου, υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεως.

Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη το Αρχείου, των βιβλίων και της επίσημης μεγάλης στρογγυλής σφραγίδας του Συνδέσμου. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για την εισερχόμενη αλληλογραφία και fax και έχει τη δυνατότητα να παρευρίσκεται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των επιτροπών προς ενημέρωση αυτών για τη σύμφωνη προς το παρόν καταστατικό λειτουργίας τους

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Ειδικός Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και φροντίζει για την αλληλογραφία του Συνδέσμου, φυλάσσει το αρχείο και γενικά βοηθάει στα καθήκοντα του τον Γεν. Γραμματέα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γεν. Γραμματέα τον αναπληρώνει σε όλα του τα αρμοδιότητες.

ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας κρατάει όλα τα ταμιακά και λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή: (α) το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και (β) το βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, εισηγείται προς το Δ.Σ. τη λήψη κάθε μέτρου οικονομικής φύσεως, ενημερώνει όποτε του ζητηθεί το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου και για το υπόλοιπο ταμείου που υπάρχει, τηρεί και φυλά τις αποδείξεις, τιμολόγια εξόδων εσόδων και είναι υπεύθυνος απέναντι του Δ.Σ., της Γενικής Συνέλευσης και της Πολιτείας για την ακριβή τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης για την ορθή και άρτια τήρηση των παραπάνω βιβλίων, καθώς και κάθε απώλεια χρημάτων που ευθύνεται ο ίδιος ή ανωμαλία κατά τον χρόνο διαχείρισης αυτού, του ταμείου. Υποβάλλει κάθε ένα (1) μήνα και εφόσον του ζητηθεί από τον πρόεδρο ή τοπ Δ.Σ. αναλυτική κατάσταση του ταμείου.

Δεν μπορεί να κρατά εκτός του τραπεζικού λογαριασμού του Συνδέσμου ποσό μεγαλύτερο από 60 € και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει άμεσα όλα τα επιπλέον χρήματα που εισπράττει στον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου στην τράπεζα που το Δ.Σ. έχει αποφασίσει.

Οι αναλήψεις οποιουδήποτε χρηματικού ποσού γίνονται από τον Ταμία κατόπιν εγγράφου εντολής του προέδρου και του γεν. Γραμματέα. Τα λογιστικά βιβλία κλείνονται κάθε 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου όπου τότε ο Ταμίας θα καταρτίζει οικονομικό απολογισμό διαχειρίσεως του λήξαντος χρόνου και θα παραδίδεται από αυτόν στο Δ.Σ. και την ελεγκτική -επιτροπή για το νόμιμο έλεγχο. Επίσης είναι υποχρεωμένος να κλείσει τα λογιστικά βιβλία όποτε του ζητήσει ο πρόεδρος και να τα παραδώσει σε αυτόν για έλεγχο.

Δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει καμία δαπάνη, μεγαλύτερη από € 295 χωρίς προηγούμενη γραπτή ή προφορική (αν υπάρχει σοβαρός και επείγον λόγος ή στενότητα χρόνου) εντολή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και με την προϋπόθεση στην  πρώτη ευκαιρία να ενημερωθεί και να εγκρίνει το Δ.Σ όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται αυτόν αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που υποδεικνύεται από τον ίδιο, με δική του ευθύνη και κατόπιν σύμφωνης γνώμης και απόφασης του Δ.Σ. με εξαίρεση τον Γεν. Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 11° ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Για την σωστότερη και αρτιότερη λειτουργία του Συνδέσμου αλλά και την υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ. λειτουργούν στο Σύνδεσμο οι παρακάτω επιτροπές η λειτουργία των οποίων θα ρυθμίζεται ειδικότερα απ’ τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Σκοπός της είναι να ασχολείται με θέματα που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνδέσμου, να φροντίζει για την εκμάθηση και κατανόηση των κανονισμών του μπάσκετ με καρότσι και της μηχανικής διαιτησίας απ’ όλα τα μέλη, να φροντίζει ώστε τα μάλη να έχουν άριστη φυσική κατάσταση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του διαιτητού, να εισηγείται στο Δ.Σ. την ένταξη και κατάταξη των διαιτητών σε κατηγορίες ανάλογα με την ικανότητα τους, μετά από σύμφωνη γνφμη του Δ.Σ. της ΟΣ.Ε.Κ.Κ., να ελέγχει τυχόν πειθαρχικές παραβάσεις που έγιναν σε αγώνες, να ορίζει παρατηρητές διαιτησίας στα πρωταθλήματα και γενικά να κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε το επίπεδο κατάρτισης και φυσικής- αγωνιστικής κατάστασης των διαιτητών να βρίσκεται στον υψηλότατο βαθμό.

ΑΡΘΡΟ 12° ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σύνδεσμο Συγκροτείται από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μάλη του Συνδέσμου. Έχει το δικαίωμα να αποφανθεί για κάθε θέμα που απασχολεί τον Σύνδεσμο και οι αποφάσεις αυτής είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. και για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συνδέσμου.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

Οι τακτικές γίνονται κάθε χρόνο εντός του μήνα Ιανουαρίου και πάντως σε ένα (Ι) τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους κατά την οποία θέτονται για έγκριση έλεγχο από τα μέλη όλα τα παρακάτω θέματα : α) διοικητικός απολογισμός Δ.Σ., οικονομικός απολογισμός του χρόνου (χρήσης) που έληξε και ο προϋπολογισμός του επομένου, γ) η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομολογιστίκη διαχείριση.

Οι έκτακτες γίνονται : α) κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. κατά την κρίση του για όποια θέματα κρίνει αναγκαία, β) κατόπιν παραιτήσεως του Δ.Σ. ή του 1/3 συν 1 των μελών με έγγραφη αίτηση τους προς το Δ.Σ. οπότε το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 29 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτηση.

Τη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη συγκαλεί πρόεδρος του Δ..Σ. με πρόσκληση που δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μία αθλητική και μία πολιτική τοπική εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του συνδέσμου τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, ο χρόνος και η διεξαγωγής της και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο για διευκόλυνση και ενημέρωση μαλών. Δεν επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να τεθούν άλλα θέματα από αυτά που αναγράφονται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

Στις Γενικές Συνελεύσεις έκτακτες ή τακτικές προεδρεύει ο Πρόεδρος και χρέη Γραμματέα ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από αυτούς κωλύεται ή απουσιάζει ή ύστερα από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκλέγεται ο Πρόεδρος ή ο Γεν. Γραμματέας από την Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και είναι νόμιμη η συνεδρίαση της και οι αποφάσεις της όταν παρίστανται το ½ πλέον ενός (απόλυτη πλειοψηφία) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Όταν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γένι Συνέλευση καλείται νέα με τα ίδια θέματα εντός τριών ημερών και όχι περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες και βρίσκεται σε, απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό παριστάμενων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Η πρόσκληση των μελών για Γενική Συνέλευση ή στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει με μία μόνο πρόσκληση ήτοι ταυτόχρονα με την πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση ή με ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού διαπιστώνει την απαρτία όπως στο παρόν προβλέπεται, αρχίζει το διαδικαστικό της συνελεύσεως με τα θέματα ημερησίας διάταξης. Η σειρά των θεμάτων μπορεί εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον πρόεδρο να αλλάξει.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, δηλαδή του μισού ½ και ενός των παραπάνω μελών. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τωv εργασιών της γενικής Συνέλευσης και δίνει και αφαιρεί τον λόγο στα μέλη.

Θέτει τα θέματα προς ψήφιση, λύει την Γενική Συνέλευση αν το κρίνει απαραίτητο αποάλλει από τη Γενική Συνέλευση κάθε παρεκτρεπόμενο: και γενικά κάνει ότι κρίνει σκόπιμο και θεμιτό προκειμένου να διαφυλάξει την απρόσκοπτη και χωρίς εμπόδια διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αναφέρεται σε αρχαιρεσίες, εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικών γενικά ζητημάτων είναι άκυρη αν δεν γίνετε μυστικά. Για άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση και ουδέποτε δια βοής.

Για την τροποποίηση του· καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού του Συνδέσμου απαιτείται απαρτία με την παρουσία όλων τουλάχιστον των μισών μελών συν ένα που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία ¾ επί των παρόντων, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Για κάθε Γενική Συνέλευση το Δ.Σ. παραδίδει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης κατάσταση των ταμειακώς εντάξει μελών θεωρημένη από τον πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία του Δ.Σ. και βάσει αυτής καθορίζεται η απαρτία ή όχι, καθώς και το μέτρο για την λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13°-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Οι πόροι του Συνδέσμου είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο μελών του Συνδέσμου.

2. Οι μηνιαίες και έκτακτες συνδρομές των μελών που καθορίζονται κάθε φορά από το Δ.Σ. και την Γεν. Συνέλευση.

3. Οι τόκοι του κεφαλαίου του Συνδέσμου και οι πρόσοδοι κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου.

4. Οι καθοριζόμενες από το Δ.Σ. κρατήσεις (ποσοστά) επί των καταβαλλόμενων στους διαιτητές κάθε είδους αποζημιώσεως (διαιτησίας -οδοιπορικά-ημεραργίες κ.λ.π.), που εγκρίνονται από το Δ.Σ. και στη συνέχεια από την Γενική Συνέλευση.

5. Οι δωρεές μελών του Συνδέσμου ή-τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, φίλων του λειτουργήματος της Διαιτησίας και της Καλαθόσφαιρας.

6. Κάθε είσπραξη που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

7. Οι επιχορηγήσεις από τη γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή κάθε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή, φορέα ,ή Επιτροπή.

8. Οι επώνυμες δωρεές.

9. Κληρονομιές ή κληροδοσίες καταλιπόμενες στον Σύνδεσμο γίνονται πάντοτε δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής.

10. Η ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου, αποκτάται για λογαριασμό του Συνδέσμου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

11. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συνδέσμου δεν μπορεί κατά περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

12. Η είσπραξη αποζημιώσεων από συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης για την ανάπτυξη αθλητικής δραστηριότητας.
– Δωρεές ή Διαθήκες που υποχρεώνουν τον Σύνδεσμο σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές ,και το Δ.Σ. προβαίνει σε αποποίηση αυτών, χωρίς καν να απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ποσοστό των κρατήσεων για τις αποζημιώσεις διαιτησίας των διαιτητών, καθορίζεται από το Δ.Σ. μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14° ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
0 Σύνδεσμος είναι αθλητικό σωματείο που διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα των άρθρων 78 επομ. καθώς και από τις διατάξεις του. Ν 2725/1.999 όπως εκάστοτε ισχύει.

Για την διάλυση του συνδέσμου απαιτείται η θετική ψήφος των % επί των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συνδέσμου.
Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθόσφαιρας με καρότσι είναι ο μοναδικός σύνδεσμος στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 2725/1999.

Ο Σύνδεσμος απολαμβάνει διαχειριστικής πολυτέλειας και σε περίπτωση διάλυσης του η περιουσία του περιέχεται στην Γ.Α.Α. για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών και τα μέλη του δεν μπορούν να έχουν αξιώσεις σε αυτήν.

Το παρόν καταστατικό όπως κωδικοποιείται και προσαρμόζεται στις διατάξεις του Ν. 2725/1999 αποτελείται από 14 άρθρα και ψηφίστηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση ιδρυτικών μελών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 14/7/2001.