Εσωτερικός Κανονισμός

Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο

Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο τονίζει και ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη σύσταση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των οργάνων διαιτησίας του αθλήματος. Επίσης ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις ιδιότητες των ατόμων της γραμματείας.

Άρθρο 1
Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
1.    Στην Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) λειτουργεί Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται από τους νόμους 2725/99 και 3057/2002.

2.    Η θητεία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.) είναι όση και η θητεία του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. έχει το δικαίωμα της μερικής ή ολικής αντικατάστασης μελών της Κ.Ε.Δ. για ιδιαίτερα σοβαρό λόγο και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

3.    Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ..

4.    Τα μέλη της Κ.Ε.Δ. πρέπει να είναι μη εν ενεργεία διαιτητές της ανωτάτης κατηγορίας.

5.    Τα ασυμβίβαστα και κωλύματα που προβλέπει το άρθρο 3 του ν.2725/99 ισχύουν και για τα μέλη της Κ.Ε.Δ.

6.    Η ιδιότητα του μέλους της Κ.Ε.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους οργάνου διοίκησης αθλητικού σωματείου, της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., διατηρούντες Πρακτορείο Προγνωστικών Αθλητικών Αγώνων ή εμπορίας αθλητικών ειδών καθώς επίσης με την εξ αίματος πρώτου βαθμού συγγένεια με εν ενεργεία διαιτητή.

7.    Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. με σχετική απόφαση μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Δ. και του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. είναι αρμόδιο για τον καθορισμό του αριθμού (2 ή 3) του αριθμού των διαιτητών που θα διαιτητεύουν ανά αγώνα, αρμοδιότητας της κάθε περιόδου.

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ε.Δ.
1.    Η. Κ.Ε.Δ. ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, ορισμό και πειθαρχικό έλεγχο των διαιτητών, των κομισάριων, των παρατηρητών διαιτησίας και των μελών της γραμματείας των αγώνων, όλων των Εθνικών Πρωταθλημάτων και διοργανώσεων αρμοδιότητας της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ..

2.    Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. πρέπει να είναι σύννομες του ισχύοντος νομικού πλαισίου του αθλήματος, του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ..

3.    Οι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ. είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ..

4.    Η Κ.Ε.Δ. πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με την Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθόσφαιρας με καρότσι (Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.) για την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την σωστή λειτουργία και οργάνωση του χώρου της διαιτησίας του αθλήματος.

5.    Η Κ.Ε.Δ. λειτουργεί στα γραφεία της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και επικοινωνεί με τους φορείς του αθλήματος μέσω της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

6.    Τις εργασίες και λειτουργία της Κ.Ε.Δ. μπορεί να υποβοηθάει και να παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου – εκπρόσωπος του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτού.

7.    Την λειτουργία της Κ.Ε.Δ. υποβοηθάει ως γραμματέας αυτής, υπάλληλος της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

8.    Η Κ.Ε.Δ. υποχρεούται να τηρεί πρακτικό για κάθε συνεδρίαση της.

9.    Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία του Προέδρου αυτής και ενός ακόμα μέλους της.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του Προέδρου, συνεδριάζουν νόμιμα τα άλλα δύο μέλη και κυρίως όταν συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αδύνατη την αναβολή της συνεδρίασης.

Γ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.
Μέλος της Κ.Ε.Δ. που αδικαιολόγητα απουσιάζει πέρα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής ή λόγω αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του ή συντρέχουν λόγοι κωλύματος και ασυμβίβαστου όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν,2725/99, με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. μπορεί να αντικατασταθεί τηρώντας πάντα τις διαδικασίες του ν.2725/99.

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ε.Δ.
1.    Η Κ.Ε.Δ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά την εβδομάδα και εκτάκτως όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

2.    Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτής, ορίζει εισηγητές για την ρύθμιση διαφόρων θεμάτων, αναβάλλει ή διακόπτει την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για θέματα που συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι, οι οποίοι σε περίπτωση διαφωνίας των μελών πρέπει να διατυπώνονται στο πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής, το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κοινοποιείται στο Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

3. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Κ.Ε.Δ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα πρέπει να ενημερώνεται το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. είτε με σχετικό έγγραφο είτε με την παρουσία του Προέδρου αυτής σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

4.  Το σύστημα που εφαρμόζει η Κ.Ε.Δ. για τον ορισμό των διαιτητών, επιλέγετε από την Κ.Ε.Δ., η οποία όμως λαμβάνει υπόψη της την σχετική πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και την εισήγηση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.

5. Η Κ.Ε.Δ. έχει την ευθύνη για τον ορισμό των μελών της γραμματείας αγώνων, συνεργάζεται προς τούτο με τον αντίστοιχο σύνδεσμο κριτών και το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

6.  Η Κ.Ε.Δ. δύναται να παραχωρήσει αρμοδιότητες της ή να δημιουργήσει υπό-επιτροπές στις οποίες θα προεδρεύει μέλος αυτής, την τελική ευθύνη έγκρισης όμως θα έχει η ίδια η Κ.Ε.Δ.

Ε. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Ο πειθαρχικός έλεγχος των διαιτητών και των μελών της γραμματείας ανήκει στην Κ.Ε.Δ. και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο και την επιβολή πειθαρχικών ποινών στους διαιτητές που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ..

Οι αποφάσεις που λαμβάνει η Κ.Ε.Δ. κατά την διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου είναι οριστικές και προσβάλλονται σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ..

Οι αποφάσεις του πειθαρχικού ελέγχου της Κ.Ε.Δ. κοινοποιούνται στο Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., στον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ., για την γνωστοποίηση τους και δια μέσου του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. στους ενδιαφερόμενους.

ΣΤ. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Η εκδίκαση των ενστάσεων κακής εφαρμογής κανονισμών παιδιάς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. ανήκει στην αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ. Σε πρώτο βαθμό την αρμοδιότητα εκδίκασης των ενστάσεων κακής εφαρμογής των κανονισμών παιδιάς έχει μονομελές δικαιοδοτικό όργανο το μέλος του οποίου είναι ένας εκ των μελών της Κ.Ε.Δ. και της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται από τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ενώπιον της ολομέλειας της Κ.Ε.Δ., η οποία και λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, με έφεση, η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει την επόμενη της κοινοποίησης ή της με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνώσης της απόφασης.

Στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο πρέπει κατά την εκδίκαση οποιασδήποτε απόφασης να συμμετέχει υποχρεωτικά ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ. και το μέλος  που θα έχει ασκήσει καθήκοντα πρωτοβάθμιου οργάνου, θα έχει μόνο εισηγητική αρμοδιότητα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Για την εκδίκαση άλλων ενστάσεων η αρμοδιότητα ανήκει σύμφωνα με το ν.22725/99 στο Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. ή σε επιτροπές που αυτό αναθέτει η δημιουργεί προς τούτο.

Οι διαιτητές σε περίπτωση ανωμαλίας, επεισοδίων και αποβολής αθλητών ή μελών της ομάδος, οφείλουν να αναγράφουν στο φύλλο αγώνος την ακριβή αιτία του συμβάντος καθώς και την περίπτωση κατακύρωσης του αγώνα υπέρ της μίας των ομάδων.

Οφείλουν επίσης να υποβάλλουν εντός δύο εργάσιμων ημερών, από την ημέρα τέλεσης του αγώνα, στην οργανωτική επιτροπή, πλήρη και λεπτομερή έκθεση των όσων έγιναν.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων από τις ομάδες για κακή εφαρμογή των κανονισμών παιδιάς από τους διαιτητές ή κριτές του αγώνα, τόσο οι διαιτητές όσο και οι κριτές και ο κομισάριος υποχρεούνται να υποβάλουν εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα τέλεσης του αγώνα, έκθεση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται και η προσωπική τους άποψη επί του θέματος της ένστασης.

Άρθρο 2
Α. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
1.  Για την απόκτηση της ιδιότητας του διαιτητή καλαθόσφαιρας με καρότσι απαιτείται η συμμετοχή και η επιτυχής αποφοίτηση από τη σχολή διαιτησίας που διοργανώνει ο Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και η εγγραφή στο μητρώο μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν 3057/2002.

2.  Το όριο ηλικίας για τους ενεργούς διαιτητές ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. η οποία λαμβάνει σχετική εισήγηση του Δ.Σ του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και της Κ.Ε.Δ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο που καθορίζει η IWBF.

3.  Η αξιολόγηση των διαιτητών και η ένταξή τους σε επιμέρους πίνακες ανήκει στην αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ. η οποία υποχρεωτικά συνεργάζεται προς τούτο με τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.

4.  Η αξιολόγηση των διαιτητών πραγματοποιείται πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου μια φορά το χρόνο.

5.  Όλοι οι διαιτητές της ανώτερης κατηγορίας μπορούν να διαιτητεύσουν αγώνες της κατώτερης κατηγορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
α. Δόκιμοι: Είναι οι διαιτητές που προέρχονται από τους αποφοιτήσαντες από τις σχολές διαιτησίας του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και για έναν χρόνο ενεργής θητείας ως διαιτητές.
β. Β΄κατηγορίας: Είναι οι διαιτητές που προέρχονται από το σώμα των Δοκίμων διαιτητών μετά από προαγωγή τους, με απόφαση της Κ.Ε.Δ. και πρόταση του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. Η μικρότερη θητεία που μπορούν να έχουν οι διαιτητές σ’ αυτήν την κατηγορία είναι δύο (2) έτη.
γ. Α΄κατηγορίας: Είναι οι διαιτητές που προέρχονται από το σώμα διαιτητών Β΄κατηγορίας μετά από προαγωγή τους, με απόφαση της Κ.Ε.Δ. και πρόταση του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.
δ. Διεθνείς: Είναι οι διαιτητές οι οποίοι προέρχονται από το σώμα των διαιτητών Α΄κατηγορίας και οι οποίοι αφού παρακολούθησαν τα ειδικά σεμινάρια αξιολόγησης της IWBF, τέλειωσαν αυτά επιτυχώς και έλαβαν τον τίτλο και το σήμα του διεθνούς διαιτητή IWBF.

Για την συμμετοχή των διαιτητών στα ειδικά σεμινάρια της IWBF ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Μετά από την γνωστοποίηση της IWBF στην Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. για διοργάνωση σεμιναρίου υποψηφίων διεθνών διαιτητών ενημερώνεται ο Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και ο εθνικός καθηγητής διαιτησίας.

2. Οι διαιτητές που έχουν τα τυπικά προσόντα, υποβάλουν αίτηση προς τούτο στον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.

3. Ο Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και εγκρίνει όσες απ’ αυτές πληρούν τις καθοριζόμενες προϋποθέσεις και ενημερώνει επί τούτου τον εθνικό καθηγητή διαιτησίας και την Κ.Ε.Δ.

4. Η Κ.Ε.Δ παρακολουθεί την πορεία και την απόδοση των υποψηφίων μέχρι την τελική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων που θέτει η IWBF.

5. Η Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και τον εθνικό καθηγητή διαιτησίας υποβάλει τους υποψηφίους σε τεστ αγωνιστικά και γραπτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ειδικών σεμιναρίων της IWBF.

Επίσης για τη συμμετοχή των υποψηφίων στα ειδικά σεμινάρια διεθνών διαιτητών πρέπει:
1 α) Να πληρούν τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από την IWBF.

2 β) Να έχουν συμμετάσχει επί τρεις (3) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους στους πίνακες Α΄κατηγορίας.

3 γ) Να έχουν διαιτητεύσει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) αγώνες Α΄κατηγορίας πρωταθλήματος στην Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

4 δ) Να μην έχουν τιμωρηθεί με περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες κατά τον τελευταίο χρόνο και μέχρι την έναρξη του ειδικού σεμιναρίου της IWBF.

5 ε) Να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. , της Κ.Ε.Δ και του εθνικού καθηγητή διαιτησίας για τη συμμετοχή τους στα ειδικά σεμινάρια αξιολόγησης της IWBF.

6. Να έχουν πετύχει στα ειδικά τεστ προς τούτο, που θα υποβληθούν από την Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και τον εθνικό καθηγητή διαιτησίας. Η όλη διαδικασία της υποψηφιότητας για αξιολόγηση ως διεθνής διαιτητής μπορεί να παρακαμφθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Σ.Δ.Ε.Κ.Κ., της Κ.Ε.Δ και σύμφωνη γνώμη του εθνικού καθηγητή διαιτησίας μετά από σχετική ομόφωνη πρόταση του Δ.Σ της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και για ειδικές και σοβαρές περιπτώσεις μόνο.

ε. Επίτιμοι διαιτητές:
Με απόφαση του Δ.Σ του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. μπορούν να ονομασθούν επίτιμοι διαιτητές όσοι εξ αυτών έχουν αποχωρήσει από την ενεργό δράση και έχουν επιδείξει ικανότητα, ήθος, αφοσίωση στο έργο τους και έχουν την κοινή αναγνώριση των μελών του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. Επίσης δύναται ο τίτλος του επίτιμου διαιτητή να απονεμηθεί και σε άτομα που με ενέργειες, αποφάσεις, πράξεις και λόγους βοήθησαν και συνεισέφεραν στην διαιτησία της καλαθοσφαίρισης με καρότσι.

στ. Καθηγητές διαιτησίας:
Ο Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. έχει το δικαίωμα να ονομάσει καθηγητές διαιτησίας μη εν ενεργεία διεθνείς και ανώτατης κατηγορίας διαιτητές, σύμφωνα με τη διαδικασία, τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις, με την συνεργασία της Κ.Ε.Δ. και του εθνικού καθηγητή διαιτησίας, που ορίζεται από την IWBF σε συνεργασία με το Δ.Σ της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1. Κάθε έτος πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. όλοι οι διαιτητές υποβάλλουν υποχρεωτικά στον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ., ο οποίος πρέπει να τα κοινοποιήσει και στο Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.
α) Δήλωση ενεργείας συνοδευμένη από ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις που θα βεβαιώνεται η κατάσταση της υγείας του.

β) Να προέρχονται και να παρακολουθούν το επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει ο Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. και να συμμετέχουν τόσο στην δοκιμασία αγωνιστικών τεστ για την διαπίστωση της φυσικής τους κατάστασης όσο και σε γραπτή δοκιμασία για την διαπίστωση  των γνώσεων τους επί του κανονισμού παιδιάς.

γ) Οι διαιτητές που δεν επιτυγχάνουν ή που δεν συμμετέχουν, δικαιολογημένα στις παραπάνω δοκιμασίες της παραγράφου β επανεξετάζονται σε ημερομηνία που καθορίζει η Κ.Ε.Δ. σε συνεννόηση με τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.

δ) Σε ειδικές περιπτώσεις η Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. δύναται να ορίζει και έκτακτες δοκιμασίες αγωνιστικών και γραπτών τεστ στους διαιτητές.

2. Να μελετούν τους κανονισμούς παιδιάς, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και τους κανονισμούς πρωταθλημάτων και να εφαρμόζουν τις διατάξεις τους.

3. Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις και τις οδηγίες που εκδίδουν η Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., ο Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και η Κ.Ε.Δ.

4. Να μην αναλαμβάνουν την διαιτησία αγώνα, επίσημου ή φιλικού όταν δεν έχουν ορισθεί για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια επιτροπή.

⦁    Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ορισμού από την Ευρωπαϊκή (IWBF Europe) και την Παγκόσμια (IWBF) Ομοσπονδία.
⦁    Εξαίρεση επίσης αποτελεί η περίπτωση της μη προσέλευσης σε αγώνα διαιτητή που έχει ορισθεί, οπότε υποχρεωτικά αναλαμβάνει την διεύθυνση του αγώνα.

1. Να αρνούνται να αναλάβουν την διαιτησία αγώνα, για τον οποίο ο αρμόδιος ορισμένος διαιτητής έκρινε για οποιοδήποτε λόγο ότι δεν δύναται να διεξαχθεί ή διέκοψε αυτόν οριστικά.

2. Να αποδέχονται τον ορισμό τους από την αρμόδια επιτροπή.

3. Να προσέρχονται έγκαιρα στο γήπεδο στο οποίο πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας στον οποίο έχουν ορισθεί. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος τους να ειδοποιούν έγκαιρα την αρμόδια επιτροπή για αυτή τους την αδυναμία.

4. Να ενημερώνουν έγκαιρα την αρμόδια επιτροπή σε περίπτωση αδυναμίας τους να αναλάβουν αγώνα και ορισμό για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. Να αποφεύγουν τις δημόσιες κρίσεις και μάλιστα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε βάρος συναδέλφων τους και όλους όσους έχουν σχέση επίσημη με το άθλημα. Τις κρίσεις τους οι διαιτητές μπορούν να τις κάνουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. ή στις επίσημες συγκεντρώσεις που διοργανώνουν ο Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και η Κ.Ε.Δ.

6. Να μην διατυπώνουν δημόσια δια του τύπου, γνώμη ή κρίση για τον αγώνα στον οποίο διευθύνουν.

Σε περίπτωση κατά την οποία δια δημοσιευμάτων ή επώνυμων δηλώσεων θίγεται η τιμή, η αξιοπρέπεια ή επέρχεται ηθική μείωση του διαιτητή, αυτός δικαιούται να απαντήσει επί των σε βάρος του κρίσεων και μόνο γι’ αυτές  εφόσον λάβει προηγούμενα την προς τούτο έγκριση της Κ.Ε.Δ. και του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.

7. Να συμπεριφέρονται τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα, όσο και κατά την ιδιωτική τους ζωή, προς όλους όσους έχουν οποιαδήποτε σχέση με το άθλημα, συμπεριλαμβανομένων και τους φιλάθλους, με την επιβαλλόμενη από το λειτούργημά τους αξιοπρέπεια.

8. Να μην επιτρέπουν την συμμετοχή στον αγώνα αθλητή που στερείται του ατομικού αθλητικού δελτίου και την ιατρική βεβαίωση της υγείας του, που θα ισχύει κατά τον χρόνο διεξαγωγής του αγώνα.

9. Nα μην δέχονται οποιαδήποτε αναγραφή στο φύλλο αγώνος μετά το κλείσιμό του. Είναι οι μόνοι αρμόδιοι για το φύλλο αγώνος.

10. Να ορίζει ο Α΄ διαιτητής κατά την απόλυτη κρίση του τον κομισάριο, σε περίπτωση μη προσέλευσης του ορισθέντος, σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται στο Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή κανονισμό πρωταθλημάτων της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

11. Να αναγράφουν στο φύλλο αγώνος, ευανάγνωστα και με επιμέλεια και να βεβαιώνουν αληθινά γεγονότα και να περιγράφουν με ακρίβεια τον τρόπο διάπραξή τους καθώς και τις παραβάσεις των εμπλεκόμενων χωρίς αλλοιώσεις και παραλείψεις.

12. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων κακής εφαρμογής των κανονισμών, υποχρεούνται να απαντούν, συνοπτικά αλλά με σαφήνεια στο φύλλο αγώνος, πριν το κλείσιμο αυτού.

13. Σε περίπτωση ενστάσεων ή γεγονότων που έχουν αναγραφεί στο φύλλο αγώνος, υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα τέλεσης του αγώνα, λεπτομερή έκθεση, προς την αρμόδια επιτροπή της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. που θα διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους με απόλυτα αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο, χωρίς επιείκεια, φόβο ή εγωπάθεια.

Αυτονόητο είναι ότι η σχετική έκθεση υποβάλλεται από τους δύο (2) ή τρεις (3) διαιτητές υποχρεωτικά τον κομισάριο και τους κριτές του αγώνα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

14. Η διεξαγωγή αγώνα με έναν (1) διαιτητή είναι έγκυρη.
α) Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ένας εκ των ορισμένων διαιτητών ο κομισάριος του αγώνα αφού ακούσει την γνώμη των αρχηγών των διαγωνιζόμενων σωματείων μπορεί να ορίσει αντικαταστάτη από τους υπάρχοντες στο γήπεδο επίσημους διαιτητές.

β) Ένας αγώνας μπορεί να αρχίσει και με έναν (1) διαιτητή, όταν αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη της διεύθυνσής του. Έως και το πέρας του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα, δύναται να συμμετάσχει στη διεύθυνση του και ο άλλος διαιτητής που έχει ορισθεί.

γ) Ορισμός διαιτητή, σύμφωνα με τα παραπάνω, που είναι τιμωρημένος απαγορεύεται.

δ) Ο κομισάριος οφείλει να καταγγείλει στην Κ.Ε.Δ. και στον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. με σχετική έκθεση, τους διαιτητές που αρνούνται να αναλάβουν καθήκοντα,  στην περίπτωση 18α του ισχύοντος κανονισμού.

ε) Διαιτητής που ανέλαβε την διεύθυνση του αγώνα από την έναρξη του  εξακολουθεί να θεωρείται πρώτος διαιτητής έως το τέλος αυτού, άσχετα εάν  έχει ορισθεί ως δεύτερος από την αρμόδια επιτροπή.

στ) Σε περίπτωση που μία από τις δύο ή και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες  έχουν μετακινηθεί από άλλη περιφέρεια προς τούτο, η τέλεση του αγώνα με  έναν (1) διαιτητή ή ο ορισμός συναδέλφου από τον κομισάριο, λαμβάνει χαρακτήρα υποχρεωτικό.

15. Να αποφεύγουν την διαμονή στο ξενοδοχείο που διαμένουν οι ομάδες του αγώνα που θα διευθύνουν εκτός εάν έχουν σχετική άδεια ή εντολή από την Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. προς τούτο.

16. Να παρίστανται στις συγκεντρώσεις και τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και την Κ.Ε.Δ.

17. Να φέρουν την καθιερωμένη στολή που καθορίζεται από την IWBF Europe και την Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

18. Να μην χρησιμοποιούν στην στολή, διαφημιστικό λογότυπο χορηγού, εάν αυτό δεν είναι εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

Άρθρο 3
ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Το δελτίο εξέλιξης των διαιτητών συντάσσεται κάθε έτος με ευθύνη του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ., αμέσως μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου και αντίγραφα αυτού αποστέλλονται στην Κ.Ε.Δ.

Το δελτίο εξέλιξης των διαιτητών περιλαμβάνει:
Α. τα στοιχεία της ταυτότητάς του
Β. γραμματικές γνώσεις και γνώση ξένων γλωσσών
Γ. σωματικά στοιχεία (ύψος – βάρος) και αθλητικά στοιχεία (αθλητής – προπονητής)
Δ. η εργασιακή, επαγγελματική του κατάσταση
Ε. τα σεμινάρια επιμόρφωσης που παρακολουθεί
Στ. οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές
Ζ. ο αριθμός των αγώνων ανά κατηγορία που διαιτήτευσε
Η. κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ.
Αντίγραφο του δελτίου εξέλιξης των διαιτητών μπορεί μέσω του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ να προμηθευτεί το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. καθώς και κάθε μέλος – διαιτητής προσωπικά .

Άρθρο 4
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Α. Οι διαιτητές δικαιούνται αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους στους αγώνες που ορίζονται από την αρμόδια επιτροπή.

Β. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, των εξόδων κίνησης και της ημεραργίας των διαιτητών, των κομισάριων, των παρατηρητών και των μελών της γραμματείας των αγώνων, καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισηγητική πρόταση του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και της Κ.Ε.Δ., πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στους οικονομικούς όρους των σχετικών προκηρύξεων των Πρωταθλημάτων της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.

Γ. Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνων, όχι υπαιτιότητας διαιτητή, η αποζημίωση των διαιτητών και των κριτών που έχουν προσέλθει, περιορίζεται στο ήμισυ της κανονικής. Η αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης και η ημεραργία καταβάλλεται κανονικά.

Δ. Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, υπαιτιότητας διαιτητή, το Δ.Σ. της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ. μετά από σχετική εισήγηση της Κ.Ε.Δ. δύναται να ζητήσει μέρος των εξόδων των σωματείων από τους υπαίτιους.

Άρθρο 5
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
1. Οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου, επιβάλλονται από την Κ.Ε.Δ της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., μετά από έγγραφη καταγγελία ή την έκθεση των παρατηρητών, των κομισάριων, των μελών του Δ.Σ της Ο.Σ.Ε.Κ.Κ., των μελών της Κ.Ε.Δ., του Δ.Σ του Σ.Δ.Ε.Κ.Κ. και των ομάδων που συμμετείχαν στον αγώνα, από το φύλλο αγώνα και από άλλα στοιχεία, για πράξεις, παραλείψεις, παραπτώματα και συμπεριφορές που διαπράττονται από τους διαιτητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, μέσα κι έξω από τον αγωνιστικό χώρο και το γήπεδο γενικότερα. Απαραίτητη προϋπόθεση πάντα η προηγούμενη κλήση σε απολογία του διαιτητή.

2. Οι ποινές και τα παραπτώματα που επισύρουν αυτές, σε βάρος των υπαιτίων αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.
Α. Έγγραφη επίπληξη: Επιβάλλεται για παραπτώματα όχι ιδιαίτερης βαρύτητας προς συμμόρφωση των υπαιτίων

Β. Αποκλεισμός 15 ημερών:

α)

Αδικαιολόγητης καθυστερημένης προσέλευσης, για την άσκηση των καθηκόντων τους
β) Πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους
γ) Ασαφούς και πλημμελούς διατύπωσης του φύλλου αγώνα
δ) Παράβαση κανονισμών παιδιάς που δεν συνεπάγεται την επανάληψη του αγώνα.